750 židova zaustavilo je Hitlera: "Borili smo se petardama"